مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
ترجمه مقاله بررسی مدیریت درآمد

ترجمه مقاله بررسی مدیریت درآمد

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 44
ترجمه مقاله تاثیر راه‌ حل‌ های هوش تجاری بر شبکه های حمل و نقل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر راه‌ حل‌ های هوش تجاری بر شبکه های حمل و نقل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله افزایش امنیت فیزیکی با قابلیت های تحلیلی با نظارت تصویری دیجیتال

ترجمه مقاله افزایش امنیت فیزیکی با قابلیت های تحلیلی با نظارت تصویری دیجیتال

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد مرحله به مرحله و شیوه بهبود اجرای ERP - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد مرحله به مرحله و شیوه بهبود اجرای ERP - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 40
ترجمه مقاله مروری بر چالش ها و تکنیک های داده های بزرگ

ترجمه مقاله مروری بر چالش ها و تکنیک های داده های بزرگ

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله سیستم بانکداری موبایل مبتنی بر تابع هش فاقد گواهینامه Chameleon

ترجمه مقاله سیستم بانکداری موبایل مبتنی بر تابع هش فاقد گواهینامه Chameleon

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله پژوهش همراستایی کسب و کار - IT از طریق ITIL

ترجمه مقاله پژوهش همراستایی کسب و کار - IT از طریق ITIL

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تلفیق داده ها در سیستم های حمل و نقل هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تلفیق داده ها در سیستم های حمل و نقل هوشمند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله اندازه گیری روایی مدل های پیش بینی ایمنی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اندازه گیری روایی مدل های پیش بینی ایمنی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده موفقیت برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی (SISP)

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده موفقیت برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی (SISP)

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 10