مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
ترجمه مقاله سیستم های اطلاعاتی مدیریت در صنعت دوزندگی

ترجمه مقاله سیستم های اطلاعاتی مدیریت در صنعت دوزندگی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله نقش انواع سیستم های اطلاعاتی در سازمان های تجاری

دانلود ترجمه مقاله نقش انواع سیستم های اطلاعاتی در سازمان های تجاری

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله کلاسیک های استناد منتشر شده در مجلات مدیریت دانش - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله کلاسیک های استناد منتشر شده در مجلات مدیریت دانش - مجله امرالد

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 39
دانلود ترجمه مقاله خواص چشمگیر دانش به عنوان یک کالای اقتصادی

دانلود ترجمه مقاله خواص چشمگیر دانش به عنوان یک کالای اقتصادی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش به عنوان راهبردی برای مدیریت آموزش - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش به عنوان راهبردی برای مدیریت آموزش - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی کار بهداشتی کنیا - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی کار بهداشتی کنیا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله رابطه بین سیستم اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین سیستم اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله بررسی خدمات اطلاعاتی در آمریکا و چین - مجله ابسکو Ebsco

دانلود ترجمه مقاله بررسی خدمات اطلاعاتی در آمریکا و چین - مجله ابسکو Ebsco

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله ادغام شبکه های اجتماعی و پشتیبانی از تصمیم گیری - مجله هینداوی

دانلود ترجمه مقاله ادغام شبکه های اجتماعی و پشتیبانی از تصمیم گیری - مجله هینداوی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله توسعه و پیاده سازی یک فرایند تصمیم پراکنده - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه و پیاده سازی یک فرایند تصمیم پراکنده - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18