مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
ترجمه مقاله عوامل تاثیرگذار بر کیفیت تصمیم گیری کلان داده ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوامل تاثیرگذار بر کیفیت تصمیم گیری کلان داده ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله به سوی استخراج نیازهای مشتری از تیکت های رویداد در خدمات IT - نشریه IEEE

ترجمه مقاله به سوی استخراج نیازهای مشتری از تیکت های رویداد در خدمات IT - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله بررسی کارآمدی روش پیشنهادی ERP برای شرکت های دولتی در حال توسعه

ترجمه مقاله بررسی کارآمدی روش پیشنهادی ERP برای شرکت های دولتی در حال توسعه

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله ارزیابی تاثیر پارک های علم بر تعامل دانش در نظام نوآوری منطقه ای

ترجمه مقاله ارزیابی تاثیر پارک های علم بر تعامل دانش در نظام نوآوری منطقه ای

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله پشتیبانی از تصمیم گیری برای سیستم های پیچیده

ترجمه مقاله پشتیبانی از تصمیم گیری برای سیستم های پیچیده

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله ارزیابی تاثیرات سیستم های اطلاعاتی بازرگانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی تاثیرات سیستم های اطلاعاتی بازرگانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله ارزیابی اجرای سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) در بیمارستان های دولتی MCDM

ترجمه مقاله ارزیابی اجرای سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) در بیمارستان های دولتی MCDM

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 33
صفحات فارسی: 55
ترجمه مقاله استفاده از DEMATEL-ANP برای ارزیابی تصمیم های توسعه سیستم اطلاعات سازمانی

ترجمه مقاله استفاده از DEMATEL-ANP برای ارزیابی تصمیم های توسعه سیستم اطلاعات سازمانی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله رابطه استراتژی سیستم های اطلاعاتی (IS) با عملکرد شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه استراتژی سیستم های اطلاعاتی (IS) با عملکرد شرکت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 43