مقالات ترجمه شده رشته لجستیک و زنجیره تامین

لیست مقالات ترجمه شده رشته لجستیک و زنجیره تامین
ترجمه مقاله ترکیب برنامه ریزی خطی امکانی و AHP فازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترکیب برنامه ریزی خطی امکانی و AHP فازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله ادغام مدیریت زنجیره تامین - نشریه امرالد

ترجمه مقاله ادغام مدیریت زنجیره تامین - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله مدل صفی زنجیره تامین با استراتژی تعویق فرم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل صفی زنجیره تامین با استراتژی تعویق فرم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله ساختار هزینه لجستیک برای کشاورزان منگوستین در تایلند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ساختار هزینه لجستیک برای کشاورزان منگوستین در تایلند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز بین تولیدکنندگان - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز بین تولیدکنندگان - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله مطالعه اثر شلاق چرمی بر مراحل مختلف زنجیره عرضه

دانلود ترجمه مقاله مطالعه اثر شلاق چرمی بر مراحل مختلف زنجیره عرضه

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله بهبود مدیریت زنجیره تامین پایدار با رویکرد دیماتل - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله بهبود مدیریت زنجیره تامین پایدار با رویکرد دیماتل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 34
دانلود ترجمه مقاله همسو سازی راهبرد های زنجیره عرضه با عدم قطعیت محصول

دانلود ترجمه مقاله همسو سازی راهبرد های زنجیره عرضه با عدم قطعیت محصول

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله آشنایی با توسعه خط محصول نرم افزار - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله آشنایی با توسعه خط محصول نرم افزار - مجله CiteSeerX

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 21