مقالات ترجمه شده رشته طراحی و تولید نرم افزار

لیست مقالات ترجمه شده رشته طراحی و تولید نرم افزار
ترجمه مقاله به سوی ارتقای کیفیت نرم افزار توسط مدیریت دانش مشتری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله به سوی ارتقای کیفیت نرم افزار توسط مدیریت دانش مشتری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله بررسی ادبیات سیستماتیک بر نمادهای طراحی نرم افزار ایمن - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بررسی ادبیات سیستماتیک بر نمادهای طراحی نرم افزار ایمن - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 55
ترجمه مقاله پیش بینی شکست در توسعه نرم افزار چابک - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پیش بینی شکست در توسعه نرم افزار چابک - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله بهینه سازی تست نرم افزار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهینه سازی تست نرم افزار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله اپلیکیشن های تاکسی، مقررات و بازار سفرهای تاکسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اپلیکیشن های تاکسی، مقررات و بازار سفرهای تاکسی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله چارچوب مدیریت پروژه برای توسعه نرم افزار جهانی - نشریه ACM

ترجمه مقاله چارچوب مدیریت پروژه برای توسعه نرم افزار جهانی - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله میان افزار تجارت الکترونیکی مبتنی بر جاوا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله میان افزار تجارت الکترونیکی مبتنی بر جاوا - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله ارزیابی بلوغ آزمون نرم افزار و بهبود فرآیند آزمون - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی بلوغ آزمون نرم افزار و بهبود فرآیند آزمون - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 57
ترجمه مقاله مدل سازی تهدید با استفاده الگوی منطق فازی

ترجمه مقاله مدل سازی تهدید با استفاده الگوی منطق فازی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله اپلیکیشن موبایلی به عنوان راهنمای گردشگری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله اپلیکیشن موبایلی به عنوان راهنمای گردشگری - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله توصیف ویژگی های کیفی برای محاسبه قابلیت نرم افزاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توصیف ویژگی های کیفی برای محاسبه قابلیت نرم افزاری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بررسی رابطه بین شباهت مدل موضوعی و نگهداری نرم افزار - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی رابطه بین شباهت مدل موضوعی و نگهداری نرم افزار - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله برنامه نویسی کامپیوتری برای همه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برنامه نویسی کامپیوتری برای همه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13