مقالات ترجمه شده رشته طراحی و تولید نرم افزار

لیست مقالات ترجمه شده رشته طراحی و تولید نرم افزار
دانلود ترجمه مقاله رایانش ابری امن بر اساس سیستم تشخیص نفوذ متقابل

دانلود ترجمه مقاله رایانش ابری امن بر اساس سیستم تشخیص نفوذ متقابل

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله امنیت کامپیوتر در محیط محاسبات توزیعی

دانلود ترجمه مقاله امنیت کامپیوتر در محیط محاسبات توزیعی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله ابزار بصری سازی نرم افزار جهت استفاده مجدد مولفه - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله ابزار بصری سازی نرم افزار جهت استفاده مجدد مولفه - مجله CiteSeerX

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله معماری نرم افزار مقاوم در برابر خطا

دانلود ترجمه مقاله معماری نرم افزار مقاوم در برابر خطا

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله روش انتخابی Undo/Redo در محیط مدلسازی گروهی سه بعدی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله روش انتخابی Undo/Redo در محیط مدلسازی گروهی سه بعدی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم نرم افزاری خود تطبیق توسط مهندسی کنترل - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم نرم افزاری خود تطبیق توسط مهندسی کنترل - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله استخراج کاراکتر در تصویر وب به منظور تشخیص و بازشناسی متن

دانلود ترجمه مقاله استخراج کاراکتر در تصویر وب به منظور تشخیص و بازشناسی متن

  • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله سیستم نرم افزاری قابل حمل و مقاوم در برابر خطا - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله سیستم نرم افزاری قابل حمل و مقاوم در برابر خطا - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21