مقالات ترجمه شده رشته طراحی و تولید نرم افزار

لیست مقالات ترجمه شده رشته طراحی و تولید نرم افزار
ترجمه مقاله سیستم بهداشت و درمان الکترونیکی مبتنی بر ساختار سرویس محور - نشریه IEEE

ترجمه مقاله سیستم بهداشت و درمان الکترونیکی مبتنی بر ساختار سرویس محور - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله طراحی نرم افزار محیط مجازی محاسبات توزیع شده - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی نرم افزار محیط مجازی محاسبات توزیع شده - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مدلسازی اجرایی اندروید: آنسوی برنامه نویسی اندروید - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدلسازی اجرایی اندروید: آنسوی برنامه نویسی اندروید - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تحلیل احساسات در سطح مفهومی با زبان نمایش دانش روایتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل احساسات در سطح مفهومی با زبان نمایش دانش روایتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله تحقیقی در زمینه معماری سیستم عامل ناهمگون چند هسته ای - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحقیقی در زمینه معماری سیستم عامل ناهمگون چند هسته ای - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مدل بلوغ قابلیت فرایند اندازه گیری نرم افزار- نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدل بلوغ قابلیت فرایند اندازه گیری نرم افزار- نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله پروتکل دانش صفر برای طراحی مدل امنیتی برای تهدیدهای WSN

ترجمه مقاله پروتکل دانش صفر برای طراحی مدل امنیتی برای تهدیدهای WSN

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ایجاد آزمایه مبتنی بر جهش از طریق استراتژی انتخاب مسیر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ایجاد آزمایه مبتنی بر جهش از طریق استراتژی انتخاب مسیر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 51
ترجمه مقاله یک نظرسنجی در مورد آزمون برنامه های تحت وب

ترجمه مقاله یک نظرسنجی در مورد آزمون برنامه های تحت وب

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله نظرسنجی از پیشرفت های اخیر در مورد تست نرم افزارهای تحت وب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نظرسنجی از پیشرفت های اخیر در مورد تست نرم افزارهای تحت وب - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 104