مقالات ترجمه شده رشته سیاست و توسعه کشاورزی

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیاست و توسعه کشاورزی
ترجمه مقاله اینترنت اشیا در خدمات کشاورزی فردا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اینترنت اشیا در خدمات کشاورزی فردا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله توزیع هوشمند محصولات تازه کشاورزی در شهر هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله توزیع هوشمند محصولات تازه کشاورزی در شهر هوشمند - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله آینده مزارع کوچک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آینده مزارع کوچک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله خشکسالی و امنیت غذایی در خاورمیانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خشکسالی و امنیت غذایی در خاورمیانه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله استانداردهای GMO، سیاست داخلی و بازار برای کسب اطلاعات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استانداردهای GMO، سیاست داخلی و بازار برای کسب اطلاعات - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 42
ترجمه مقاله نقش فناوری در حصول اطمینان از امنیت غذایی در آفریقا - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله نقش فناوری در حصول اطمینان از امنیت غذایی در آفریقا - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله ظرفیت نوآوری در بخش کشاورزی

ترجمه مقاله ظرفیت نوآوری در بخش کشاورزی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله فشار خشکسالی و تاثیر آن بر تولید ذرت و تحمل به خشکی از طریق پتاسیم

ترجمه مقاله فشار خشکسالی و تاثیر آن بر تولید ذرت و تحمل به خشکی از طریق پتاسیم

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بررسی کشت بافت گیاهی برای بهبود تولید ترکیبات فنولی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی کشت بافت گیاهی برای بهبود تولید ترکیبات فنولی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 32