مقالات ترجمه شده رشته سیاست و توسعه کشاورزی

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیاست و توسعه کشاورزی
دانلود ترجمه مقاله سیاست توسعه کسب و کارهای کشاورزی یکپارچه

دانلود ترجمه مقاله سیاست توسعه کسب و کارهای کشاورزی یکپارچه

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 36
صفحات فارسی: 37