مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل
ترجمه مقاله مدل سازی دینامیک سیستم چشمی در سه بعدی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدل سازی دینامیک سیستم چشمی در سه بعدی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تحلیل و طراحی شبکه های مسیریابی میکروسیالی کاهش –دستکاری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل و طراحی شبکه های مسیریابی میکروسیالی کاهش –دستکاری - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله دستگاه هوشمند پوشیدنی دستی برای سیستم تفسیر زبان اشاره - نشریه IEEE

ترجمه مقاله دستگاه هوشمند پوشیدنی دستی برای سیستم تفسیر زبان اشاره - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله آسیب پذیری سیستم های کنترل در کاربردهای اینترنت اشیا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله آسیب پذیری سیستم های کنترل در کاربردهای اینترنت اشیا - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله کاهش مشکلات کیفیت برق در سیستم های تولید پراکنده - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کاهش مشکلات کیفیت برق در سیستم های تولید پراکنده - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 44
ترجمه مقاله مدل معتبر EMT نوع عمومی توربین بادی مبدل کامل - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدل معتبر EMT نوع عمومی توربین بادی مبدل کامل - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله مبدل DC-DC فوق فزاینده تک کلیدی مبنی بر تقویت درجه دوم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مبدل DC-DC فوق فزاینده تک کلیدی مبنی بر تقویت درجه دوم - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 25