مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل
ترجمه مقاله کنترل غلظت گلوکز خون در بیماران دیابت نوع 1 - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کنترل غلظت گلوکز خون در بیماران دیابت نوع 1 - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله کنترل مقاوم دیابت نوع 1 با استفاده از ترکیب μ - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کنترل مقاوم دیابت نوع 1 با استفاده از ترکیب μ - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تشخیص خطا بر اساس EKF برای خطاهای قطع فاز در درایوهای PMSM - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تشخیص خطا بر اساس EKF برای خطاهای قطع فاز در درایوهای PMSM - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله دست آوردها و موضوعات بدون پاسخ در مورد جاسازی حسگرهای لمسی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله دست آوردها و موضوعات بدون پاسخ در مورد جاسازی حسگرهای لمسی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 29