مقالات ترجمه شده رشته مرتع و آبخیزداری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مرتع و آبخیزداری
ترجمه مقاله روشی برای ارزیابی حساسیت روانگرایی در دامنه های شنی کم عمق - نشریه ASCE

ترجمه مقاله روشی برای ارزیابی حساسیت روانگرایی در دامنه های شنی کم عمق - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز

ترجمه مقاله مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله شاخص سایت، کیفیت سایت، عناصر مغذی برگی صنوبر لرزان

دانلود ترجمه مقاله شاخص سایت، کیفیت سایت، عناصر مغذی برگی صنوبر لرزان

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی مدیریت پایه های همسال - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی مدیریت پایه های همسال - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله مدل قطر رشد فردی درخت برای پایه های کاج برگ کوتاه - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل قطر رشد فردی درخت برای پایه های کاج برگ کوتاه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله بهبود امنیت غذایی با باغچه های جوامع اگروفارستری - مجله MDPI

دانلود ترجمه مقاله بهبود امنیت غذایی با باغچه های جوامع اگروفارستری - مجله MDPI

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی تولید رسوب و رواناب از حوزه آبخیز مرتفع - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی تولید رسوب و رواناب از حوزه آبخیز مرتفع - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 36
دانلود ترجمه مقاله فرایند تعیین شاخص های موثر در پروژه های آبخیز

دانلود ترجمه مقاله فرایند تعیین شاخص های موثر در پروژه های آبخیز

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله پویایی تغییر پوشش و کاربری اراضی با بیشترین نرخ رشد جمعیت

دانلود ترجمه مقاله پویایی تغییر پوشش و کاربری اراضی با بیشترین نرخ رشد جمعیت

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14