مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بحران

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بحران
ترجمه مقاله مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییرات آب و هوایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییرات آب و هوایی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مدیریت بحران جهانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت بحران جهانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله رهبری در مدیریت بحران - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رهبری در مدیریت بحران - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله نقش قابلیت توسعه منابع انسانی برای تسهیل ارتباط کارآمد بحران - نشریه Sage

ترجمه مقاله نقش قابلیت توسعه منابع انسانی برای تسهیل ارتباط کارآمد بحران - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مدیریت و کنترل سیل برای رودخانه گذار هواهی در چین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت و کنترل سیل برای رودخانه گذار هواهی در چین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مدیریت غیرساختاری سیل با کاهش اثرات تغییر آب و هوا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت غیرساختاری سیل با کاهش اثرات تغییر آب و هوا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله کاهش ریسک سیل در حوزه رودخانه باسکا با اقدامات ساختاری و غیرساختاری

ترجمه مقاله کاهش ریسک سیل در حوزه رودخانه باسکا با اقدامات ساختاری و غیرساختاری

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله شیوه ها و فرایند مدیریت نوآورانه بحران در ساخت و ساز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شیوه ها و فرایند مدیریت نوآورانه بحران در ساخت و ساز - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ورشکستگی استراتژیک: رویکرد مدیریت ذینفع - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ورشکستگی استراتژیک: رویکرد مدیریت ذینفع - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله تأثیر بدهی بر سودآوری شرکت - نشریه SSRN

ترجمه مقاله تأثیر بدهی بر سودآوری شرکت - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله ابعاد مهم در نظریه مدیریت استراتژیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ابعاد مهم در نظریه مدیریت استراتژیک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله تاثیرعوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله تاثیرعوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها - مجله امرالد

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و ارزیابی خسارت سیلاب در حوضه رودخانه

دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و ارزیابی خسارت سیلاب در حوضه رودخانه

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 15