مقالات ترجمه شده رشته علوم دامی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم دامی
ترجمه مقاله نمو جنین در گاوهای شیری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نمو جنین در گاوهای شیری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها و اثرات آن ها بر روی استرس اکسیداتیو جوجه گوشتی

ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها و اثرات آن ها بر روی استرس اکسیداتیو جوجه گوشتی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله اثر غذادهی متناوب بر رابطه گلوکز - انسولین در جوجه - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله اثر غذادهی متناوب بر رابطه گلوکز - انسولین در جوجه - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1979
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تعیین ویژگی های بیومکانیکی پوست گاو در شرایط کشش تک محوری

ترجمه مقاله تعیین ویژگی های بیومکانیکی پوست گاو در شرایط کشش تک محوری

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله عملکرد نسبی گونه های جو دوسر از نظر رشد و عملکرد دانه - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله عملکرد نسبی گونه های جو دوسر از نظر رشد و عملکرد دانه - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله واروآ دستراکتور حامل موثر ویروس فلج حاد اسرائیلی در زنبور عسل Apis Mellifera

ترجمه مقاله واروآ دستراکتور حامل موثر ویروس فلج حاد اسرائیلی در زنبور عسل Apis Mellifera

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تابش گاما به گرده و ریشه کن کردن ویروس فلج حاد اسرائیلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تابش گاما به گرده و ریشه کن کردن ویروس فلج حاد اسرائیلی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله چشم اندازهای مربوط به کشاورزی دقیق دام

ترجمه مقاله چشم اندازهای مربوط به کشاورزی دقیق دام

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله سیاست توسعه کسب و کارهای کشاورزی یکپارچه

دانلود ترجمه مقاله سیاست توسعه کسب و کارهای کشاورزی یکپارچه

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 36
صفحات فارسی: 37