مقالات ترجمه شده رشته علوم جانوری

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم جانوری
ترجمه مقاله بهینه سازی پریبیوتیک بهم پیوسته به عنوان مواد پوشش دهنده - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بهینه سازی پریبیوتیک بهم پیوسته به عنوان مواد پوشش دهنده - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله ژن های هاکس و نقش آنها در تکامل حیوان

ترجمه مقاله ژن های هاکس و نقش آنها در تکامل حیوان

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله لوفوموناس بلتاروم و بیماری ریوی تنفسی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله لوفوموناس بلتاروم و بیماری ریوی تنفسی - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله ساز و کارها و الگوهای نورون های آینه ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ساز و کارها و الگوهای نورون های آینه ای - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله واروآ دستراکتور حامل موثر ویروس فلج حاد اسرائیلی در زنبور عسل Apis Mellifera

ترجمه مقاله واروآ دستراکتور حامل موثر ویروس فلج حاد اسرائیلی در زنبور عسل Apis Mellifera

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تابش گاما به گرده و ریشه کن کردن ویروس فلج حاد اسرائیلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تابش گاما به گرده و ریشه کن کردن ویروس فلج حاد اسرائیلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله گردآوری کپسیدهای ویروس فلج حاد اسرائیلی نوترکیب - نشریه PLOS

ترجمه مقاله گردآوری کپسیدهای ویروس فلج حاد اسرائیلی نوترکیب - نشریه PLOS

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مرحله رشد کرمی/لاروی Himri، باربوس لوتئوس پرورش یافته در آزمایشگاه

ترجمه مقاله مرحله رشد کرمی/لاروی Himri، باربوس لوتئوس پرورش یافته در آزمایشگاه

 • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله مفاهیم گونه ها - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مفاهیم گونه ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله چارچوبی برای درک اثرات نویز بر حیات وحش

دانلود ترجمه مقاله چارچوبی برای درک اثرات نویز بر حیات وحش

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله تغذیه و ایمنی - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله تغذیه و ایمنی - مجله وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله تغذیه و بهداشت ماهی های پرورشی - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله تغذیه و بهداشت ماهی های پرورشی - مجله Ncbi

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 41
دانلود ترجمه مقاله اثرات دارویی عصاره دانه اسپند بر رحم ایزوله شده موش صحرایی

دانلود ترجمه مقاله اثرات دارویی عصاره دانه اسپند بر رحم ایزوله شده موش صحرایی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8