مقالات ترجمه شده رشته علوم جانوری

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم جانوری
ترجمه مقاله روش جدید برای کشف و طراحی محرک های رشد در سخت پوستان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله روش جدید برای کشف و طراحی محرک های رشد در سخت پوستان - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله استفاده از محرک های ایمنی در آبزی پروری لارو ماهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از محرک های ایمنی در آبزی پروری لارو ماهی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله استرس و تولید مثل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استرس و تولید مثل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله هورمون های تیروئیدی و تولید مثل در ماهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هورمون های تیروئیدی و تولید مثل در ماهی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 42
ترجمه مقاله مطالعه تنوع ژنتیکی با استفاده از مارکرهای ژنتیک مولکولی

ترجمه مقاله مطالعه تنوع ژنتیکی با استفاده از مارکرهای ژنتیک مولکولی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مسیرهای محلی و سراسری در مسیریابی مورچه ها در صحرا - نشریه NATURE

ترجمه مقاله مسیرهای محلی و سراسری در مسیریابی مورچه ها در صحرا - نشریه NATURE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تاثیر ضد لیستریا لاکتوباسیلوس برویس MF179529 گاو - نشریه BMC

ترجمه مقاله تاثیر ضد لیستریا لاکتوباسیلوس برویس MF179529 گاو - نشریه BMC

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها و اثرات آن ها بر روی استرس اکسیداتیو جوجه گوشتی

ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها و اثرات آن ها بر روی استرس اکسیداتیو جوجه گوشتی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله اثر غذادهی متناوب بر رابطه گلوکز - انسولین در جوجه - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله اثر غذادهی متناوب بر رابطه گلوکز - انسولین در جوجه - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1979
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله پروتکل جمع آوری نمونه برای تحلیل ایزوتوپ پایدار

ترجمه مقاله پروتکل جمع آوری نمونه برای تحلیل ایزوتوپ پایدار

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8