مقالات ترجمه شده رشته علوم جانوری

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم جانوری
ترجمه مقاله قطعه قطعه شدن DNA ناشی از نانومیسل کورکومین در بافت بیضه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قطعه قطعه شدن DNA ناشی از نانومیسل کورکومین در بافت بیضه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مبانی کشت سلول های حیوانی - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله مبانی کشت سلول های حیوانی - نشریه Academic Journals

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله پارارزیتیسم مراقبت والدینی - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله پارارزیتیسم مراقبت والدینی - نشریه Academic Journals

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله کشت لاین های سلولی ماهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کشت لاین های سلولی ماهی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تنظیم درون ریز تولید مثل ماهی ها

ترجمه مقاله تنظیم درون ریز تولید مثل ماهی ها

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مراقبت والدین در ماهی ها

ترجمه مقاله مراقبت والدین در ماهی ها

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تغییر جنسیت کنترل شده اجتماعی در ماهی ها

ترجمه مقاله تغییر جنسیت کنترل شده اجتماعی در ماهی ها

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تعیین ویژگی های بیومکانیکی پوست گاو در شرایط کشش تک محوری

ترجمه مقاله تعیین ویژگی های بیومکانیکی پوست گاو در شرایط کشش تک محوری

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله همبستگی بین خون و لپتین سرم شیر در بزها و رشد فرزندانشان

ترجمه مقاله همبستگی بین خون و لپتین سرم شیر در بزها و رشد فرزندانشان

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله غلظت های هورمون تیرویید در گاوهای دریایی هندی محبوس و آزاد - نشریه Jeb

ترجمه مقاله غلظت های هورمون تیرویید در گاوهای دریایی هندی محبوس و آزاد - نشریه Jeb

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بررسی متیلاسیون DNA در حیوانات - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله بررسی متیلاسیون DNA در حیوانات - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7