ترجمه مقاله تنظیم درون ریز تولید مثل ماهی ها

ترجمه مقاله تنظیم درون ریز تولید مثل ماهی ها
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تنظیم درون ریز تولید مثل ماهی ها
عنوان انگلیسی
Endocrine Regulation of Fish Reproduction
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2011
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
8460
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم جانوری و ژنتیک
دانشگاه
دانشگاه تلاویو، اسرائیل
فهرست مطالب
واژه نامه
مقدمه- بررسی اجمالی محور مغز- هیپوفیز-غده
اوئوژنز
تکثیر اووژنی و میوز
رشد اووسیت
تنظیم متقابل سلول های فولیکول و اووسیت
بلوغ اووسیت
اسپرماتوژنز
تنظیم درون ریز اسپرماتوژنز
استروئیدهای جنسی
تشکیل استروئیدهای جنسی در ماهی
تغییر از استرادیول به پروژسترون
گنادوتروپین ها و تنظیم آن ها
گنادوتروپین های نوترکیب
تنظیم سنتز و ترشح گنادوتروپین
هورمون آزاد کننده گنادوتروپین
مهار دوپامینرژیک گونادوتروپین ها
تنظیم کیسپپتین گونادوتروپین ها
تنظیم توسط استروئیدهای غدد جنسی
تنظیم توسط پپتیدهای جنسی
گیرنده های گنادوتروپین
محل های غیر معمول برای Kiss، GnRH و گنادوتروپین ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Introduction –


Overview of the Brain–Hypophyseal–Gonadal Axis Environmental signals, in conjunction with social cues, are conveyed by sensory signals to various brain centers culminating in the hypothalamus.In the absence of hypophyseal portal system, hypothalamic nerve fibers branch throughout the adenohypophysis to regulate the synthesis and release of the gonadotropic hormones, follicle-stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH). Dopamine secreted by the hypothalamus may inhibit LH release. FSH and LH, in turn, bind to their respective receptors in the gonads (FSH-R and LH-R, respectively). The gonads respond by secretion of sex steroid hormones; estradiol 17� (E2) in females that promotes oogonial proliferation and vitellogenesis, and progestogens such as 17�,20� dihydroxy-4-pregnen-3-one (DHP) that promotes initiation of germ cell meiosis and follicular maturation and ovulation (Figure 1(a)). In males, these are androgens, mainly 11 ketotestosterone (11-KT), that regulate spermatogenesis and spermiogenesis, as well as DHP that initiates the meiotic division of spermatogonia and controls the spermatozoa maturation and spermiation. DHP in its free or conjugated forms serve as pheromones as well. Generally, fertilization occurs in the water, either in specialized nests guarded by one or both parents or in the open water. Several teleost fish such as the guppy (Poecilia reticulata) are viviparous.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مقدمه- بررسی اجمالی محور مغز- هیپوفیز-غده
سیگنال های محیطی به همراه نشانه های اجتماعی، توسط سیگنال های حسی به مراکز مختلف مغز منتقل می شوند که در هیپوتالاموس به اوج خود می رسند. در غیاب سیستم پرتال هیپوفیزی، رشته های عصبی هیپوتالاموس برای تنظیم سنتز و آزادسازی هورمون های گونادوتروپیک، هورمون محرک فولیکول (FSH) و هورمون جسم زرده (LH) در سراسر آدنوهیپوفیز انشعاب هایی را ایجاد می کنند. دوپامین ترشح شده توسط هیپوتالاموس ممکن است موجب مهار ترشح LH و اتصال FSH و LH به گیرنده های آن ها در غدد جنسی (به ترتیب FSH-R و LH-R) شود. غدد جنسی با ترشح هورمون های استروئیدی جنسی پاسخ می دهند، مثل استرادیول 17β (E2) در ماده ها که تکثیر اووگونی و ویتلوژنز را آغاز کرده و پروژستوژن ها مانند α17، 20 β دی هیدروکسی-4- pregnen- 3- یک (DHP) که آغاز میوز سلول زایشی و بلوغ فولیکولی و تخمک گذاری را تحریک می کنند (شکل 1a). در نرها این ها آندروژن ها هستند که از میان آن ها به طور عمده 11 کتوتستوسترون (11-KT) اسپرماتوژنز و اسپرمیوژنز را تنظیم کرده، همچنین DHP که تقسیم میوز اسپرماتوگونی را آغاز کرده و بلوغ اسپرماتوزوآ و تولید اسپرم را کنترل می کند. DHP در فرم آزاد و مزدوج خود به عنوان فرمون عمل می کند. به طور کلی لقاح در آب، یا در لانه های تخصص یافته ی محافظت شده با یک یا هردو والدین یا در آب آزاد، صورت می گیرد. چندین ماهی استخوانی مثل گوپی (Poecilia reticulata) بچه زا هستند.