ترجمه مقاله قطعه قطعه شدن DNA ناشی از نانومیسل کورکومین در بافت بیضه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قطعه قطعه شدن DNA ناشی از نانومیسل کورکومین در بافت بیضه - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
قطعه قطعه شدن DNA ناشی از نانومیسل کورکومین در بافت بیضه، ارتباط بین آپوپتوز وابسته به میتوکندری و شکست در هموستازی مرتبط با PCNA
عنوان انگلیسی
Nanomicelle curcumin-induced DNA fragmentation in testicular tissue; Correlation between mitochondria dependent apoptosis and failed PCNArelated hemostasis
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
8902
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم جانوری، علوم سلولی و مولکولی، بیوشیمی و ژنتیک
مجله
مجله هیستوشیمیایی - Acta Histochemica
دانشگاه
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ارومیه، ایران
کلمات کلیدی
نانومیسل کورکومین، اسپرماتوژنز، آپوپتوز، تستوسترون
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
مواد شیمیایی و مواد
حیوانات و گروه بندی
آماده سازی بافت و تجزیه و تحلیل بافت شناسی
نمونه گیری سرم و ارزیابی تستوسترون
رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی (IHC)
استخراج RNA
سنتز cDNA و واکنش زنجیره ای پلیمراز رونویسی معکوس (RT-PCR)
آزمون DNA laddering
2.9 تجزیه و تحلیل آماری و تصویربرداری
نتایج
تجزیه و تحلیل سرم و بافت شناسی
NMCM بیان Bcl-2 را کاهش و بیان Bax را افزایش می دهد
NMCM بیان p53 و کاسپاز 3 را افزایش می دهد
NMCM بیان PCNA را کاهش می دهد
NMCM باعث تکه تکه شدن شدید DNA می شود
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Current study was done to assess possible anti-proliferative effect of nanomicelle curcumin (NMCM) against germ cells in testicular tissue. For this purpose, 24 mature male Wistar rats were divided into control and test groups. The animals in test groups received 7.5 mg/kg, 15 mg/kg and 30 mg/kg of NMC (NO = 6 rats in each group). Following 48 days, the expression of Bcl-2, Bax, caspase-3, P53 and proliferating cell nuclear antigen (PCNA) were evaluated by using reverse transcription-PCR and immunohistochemistry. Histological changes, tubular differentiation index (TDI), tissue cellularity and serum level of testosterone were analyzed. Finally, the DNA laddering test was used to assess the DNA fragmentation as hallmark for apoptosis. The NMCM significantly (P < 0.05) diminished the Bcl-2, p53 and PCNA and enhanced the Bax and caspase-3 mRNA levels. The NMCM significantly (P < 0.05) elevated the percentage of Bax and caspase-3-positive tubules and remarkably reduced the percentage of tubules with positive reaction for Bcl-2, p53 and PCNA. The NCMN-received animals exhibited remarkable (P < 0.05) reduction in cell population, TDI ratio and serum level of testosterone. Severe DNA fragmentation was observed in 30 mg/kg NMCM-received group. In conclusion, the NMCM by reducing the testicular endocrine status, down-regulating Bcl-2 expression and by enhancing the Bax and caspase-3 expression initiates the intrinsic apoptosis pathway. On the other hand, inhibited expression of p53 and PCNA (at dose level of 30 mg/kg) suppresses the p53 and PCNA-related hemostasis/preservative reactions. All these alterations adversely affect the spermatogenesis.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ضد تکثیری نانومیسل کورکومین ( NMCM) علیه سلول های زایا در بافت بیضه انجام شد. برای این منظور، 24 موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. حیوانات گروه آزمون، 5/7، 15 و 30 میلی گرم/کیلوگرم NMC دریافت کردند (تعداد 6 موش در هر گروه). 48 روز بعد، بیان ژن Bcl-2، Bax، کاسپاز 3 و P53 و آنتی ژن هسته ای تکثیر سلول (PCNA) با استفاده از PCR رونویسی معکوس و ایمونوهیستوشیمی مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات بافتی، شاخص تمایز لوله ای ( TDI)، cellularity بافت و سطح سرمی تستوسترون بررسی شد. در نهایت، از آزمون laddering DNA برای ارزیابی قطعه قطعه شدن DNA به عنوان مشخصه برای آپوپتوز استفاده شد. نانومیسل های کورکومین باعث کاهش معنی دار Bcl-2، p53 و PCNA و افزایش سطح mRNA در Bax و کاسپاز می شود (P < 0.05). نانومیسل های کورکومین به طور معنی دار (P<0.05) باعث افزایش درصد لوله های Bax و کاسپاز 3 و کاهش قابل ملاحظه ی درصد لوله های با واکنش مثبت برای Bel- 2، p53 و PCNA می شود. در حیوانات دریافت-کننده ی نانومیسل های کورکومین، کاهش قابل توجه (P < 0.05) جمعیت سلولی، نسبت TDI و سطح سرمی تستوسترون مشاهده شد. در گروه دریافت کننده ی 30 میلی گرم/کیلوگرم نانومیسل های کورکومین، قطعه قطعه شدن شدید DNA مشاهده شد. در نتیجه، نانومیسل های کورکومین با کاهش وضعیت اندوکراین بیضه ای، تنظیم کاهشی بیان Bcl-2 و افزایش بیان Bax و کاسپاز 3 باعث آغاز مسیر آپوپتوز ذاتی می شود. از سوی دیگر، مهار بیان p53 و PCNA (در دوز 30 میلی گرم/کیلوگرم) باعث سرکوب واکنش های هموستازی/حفاظتی مربوط به p53 و PCNA می شود. تمام این تغییرات باعث تاثیر بد بر اسپرماتوژنز می شود.

بدون دیدگاه