ترجمه مقاله همبستگی بین خون و لپتین سرم شیر در بزها و رشد فرزندانشان

ترجمه مقاله همبستگی بین خون و لپتین سرم شیر در بزها و رشد فرزندانشان
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
همبستگی بین خون و لپتین سرم شیر در بزها و رشد فرزندانشان
عنوان انگلیسی
Correlation between blood and milk serum leptin in goats and growth of their offspring
صفحات مقاله فارسی
8
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7618
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
میکروبیولوژی و علوم جانوری
دانشگاه
دانشگاه میسوری، کلمبیا
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
منابع و روشها
حیوانات
تحلیل آماری
نتایج
آزمایش 1
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Secreted from both fat and mammary gland tissue, leptin is a hormone that has been found in the milk of a variety of species and is positively correlated with animal body condition. It has been hypothesized that milk leptin ingested by offspring early in the postnatal period may influence growth and development of the offspring. However, it has not been determined if leptin is found in goat milk and if milk leptin levels are correlated with the growth of kids. Therefore, the objectives were to determine if goat milk serum contains leptin and to investigate possible correlations of milk and serum leptin in does and subsequent growth of their offspring. To conduct the study, Boer and Boer crossbred meat type does were used in two Experiments (Exp). Blood samples (via jugular venipuncture) and milk samples were collected within 2 hours of kidding (= d 0) from 20 (Exp 1; conducted in the Spring) or 22 does (Exp 2; conducted in the Fall) and were collected again on days 0.5, 1, 3, 5, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, and 56 (Exp 1) or days 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, and 21 (Exp 2). Body weights of kids were taken at d 0, and body weights of both kids and does were measured weekly beginning on d 7 (kids, Exp 1) or d 21 (does, Exp 1) or on days 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, and 21 (Exp 2). Blood and milk serum leptin concentrations were determined using radioimmunoassay. Leptin was detected in milk and averaged 4.4 ± .32 ng/ml (Exp 1) and 18.1 ± .95 ng/ml (Exp 2) on d 0, decreasing to 1.0 ± .31 ng/ml on d 56 (Exp 1) and 2.9 ± 0.2 ng/ml on d 21 (Exp 2) with day postpartum and doe milk serum leptin negatively correlated (r 2 = -.07; p < 0.0001 for Exp 1 and r 2 = -.21, p < 0.0001 for Exp 2). Days postpartum and blood serum leptin were positively correlated in Exp 1 (r 2 = .02; p < 0.02) only. As expected, positive correlations (p < 0.01) were found between leptin and doe body condition (r 2 = .17, Exp 1 and r 2 = .03, Exp 2) and doe body weight (r 2 = .20, Exp 1 and r 2 = .06, Exp 2). In conclusion, leptin was present in milk and blood serum of does and was correlated with doe body weight and body condition but not with kid body weight.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
لپتین پوشیده شده از هم بافت چربی و هم غده ی پستان، هورمونی است که در شیر انواع گونه ها یافت شده است و با شرایط بدنی حیوان همبستگی مثبت دارد. فرض شده است لپتین شیری که توسط فرزند خیلی زود در دوره ی پس از تولد هضم میشود ممکن است روی رشد و توسعه ی فرزند تاثیر بگذارد. با این وجود، مشخص نشده است آیا لپتین در شیر بز یافت میشود یا خیر و آیا میزان لپتین شیر به رشد کودکان وابسته است یا خیر. لذا، اهداف، تعیین این مساله است که آیا سرم شیر بز حاوی لپتین هست یا خیر و بررسی همبستگی های احتمالی شیر و لپتین سرم در گوزنهای ماده و رشد متعاقب بچه های آنها. برای انجام این مطالعه، بوئر و بوئر گزنهای از نوع گوشتی دو رگه را در دو آزمایش (Exp) بکار بردند. نمونه های خون (از طریق سوراخ نمودن رگ زیر گلویی) و نمونه های شیر در عرض دو ساعت از بچه ها (=d0) از 20 مورد (آزمایش1؛ اجرا شده در بهار) یا 22 گوزن ماده (آزمایش 2؛ اجرا شده در پاییز) یا روزهای 0.5،1،3،4،5،6،7،14 و 21 (آزمایش 2) جمع اوری شدند و مجددا در روزهای 0.5،1،3،5،7،14،21،28،35،42،49 و 56 (آزمایش1؛) یا روزهای 0.5،1،2،3،4،5،6،7،14 و 21 جمع آوری شدند. وزن بدن بچه ها در d0 گرفته شد و وزنهای بدن هم بچه ها و هم گوزنهای ماده به طور هفتگی با شروع از روز 7 (بچه ها، آزمایش 1) یا روز 21 (گوزن های ماده، آزمایش 1) یا روزهای 0.5،1،2،3،4،5،7،14 و 21 (آزمایش 2) اندازه گیری شد. غلظتهای لپتین سرم شیر و خون با استفاده از ایمنی سنجی رادیویی تعیین شد. لپتین در شیر کشف شد و میانگین آن در روز 0، 4.4 ± .32 ng/ml (آزمایش 1) و 18.1 ± .95 ng/ml (آزمایش2) بود، که به 1.0± .31 ng/mlدر روز 56 (آزمایش1) و 2.9 ± 0.2 ng/ml در روز 21 پس از وضع حمل (آزمایش2) کاهش پیدا میکند و با لپتین سرم شیر گوزن رابطه ی منفی دارد ( r2 = -.07; p < 0.0001 برای آزمایش1 و r2 = -.21, p < 0.0001 برای آزمایش2). روزهای پس از وضع حمل و لپتین سرم خون فقط در آزمایش 1 ( r2 =.02; p < 0.02) همبستگی مثبت داشت. همانطور که انتظار میرود همبستگی های مثبت (p<0.01) بین لپتین و شرایط بدن گوزن (17= r2 ، آزمایش 1 و 03= r2، آزمایش 2) و وزن بدن گوزن (20= r2 ، آزمایش 1 و 06= r2، آزمایش 2) یافت شد. در نتیجه گیری، لپتین در شیر و سرم خون بزها وجود داشت و با وزن بدن گوزن و شرایط بدنی همبستگی داشته اما با وزن بدن بچه همبستگی نداشت.

بدون دیدگاه