دانلود ترجمه مقاله اثرات فیتواستروژن بر تغییر جنسیت لارو تیلاپیای نیل - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله اثرات فیتواستروژن بر تغییر جنسیت لارو تیلاپیای نیل - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات فیتواستروژن بر تغییر جنسیت لارو تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تغذیه شده با جیره های فراوری شده با ۱۷α-Methyltestosterone
عنوان انگلیسی
Effects of phytoestrogens on sex reversal of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) larvae fed diets treated with 17α-Methyltestosterone
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4492
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی، مهندسی منابع طبیعی و شیلات
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم جانوری، تکثیر و پرورش آبزیان، علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک و بیوتکنولوژی
مجله
آبزیان (Aquaculture)
دانشگاه
گروه اقیانوس شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الکساندرا، مصر
کلمات کلیدی
تیلاپیای نیل، تغییر جنسیت، ۱۷α‐Methyltestosterone، فیتو استروژن،دیدزین، جنیستین
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ مواد و روش ها
۲ ۱ ماهی و مرکز تکثیر و پرورش
۲ ۲ آزمایش۱
۲ ۲ ۱ جیره های آزمایشی و تیمار های هورمونی
۲ ۳ ازمایش ۲
۲ ۳ ۱ دومین لارو تیلاپیا( وزن متوسط ۰ ۰۱ گرم در هر ماهی)
۲ ۳ ۲ جیره های آزمایشی و تیمار های هورمونی
۲ ۴ تحلیل آماری
۳ نتایج
۳ ۱ ازمایش ۱
۳ ۲ ازمایش ۲
۴ بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Two consecutive experiments were carried out to investigate the effects of phytoestrogens on sex reversal of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) larvae. Experiment 1 investigated the effects of phytoestrogen contents of soybean meal (SBM) on sex ratio. Nile tilapia larvae (0.01 g/fish) were fed isonitrogenous (35% crude protein) and isocaloric (19 MJ/kg) diets containing fishmeal (FM) or SBM as protein sources, each with or without supplementation of 17α-methyltestosterone (MT) at 60 mg/kg diet, for 28 days. The control, SBM-based diet produced significantly higher percentage of females (77%) than the FM-based diet (52%). The addition of MT to SBM resulted in a significant reduction in percentage of females (31%), however, this percentage was significantly higher than that produced by FM-based diet treated with MT (only 3% females). The second experiment was carried out to verify the results of the first experiment by investigating the effects of different concentrations of pure, crystalline genistein and daidzein (the major phytoestrogens present in soybean) on sex reversal of Nile tilapia larvae fed on a FM-based diet treated with MT. The same FM-based diet used in experiment 1 was used in experiment 2, and treated with MT, and then divided into equal portions treated with genistein or daidzein at 0, 10, 20 and 30 mg/kg diet. The diets were fed to Nile tilapia larvae for 28 days. The control, hormone-free diet produced almost equal ratio of females and males (0.96:1). The addition of MT significantly increased the percentage of males. The percent of males was sharply reduced with increasing daidzein and genistein concentrations in the diets. These results revealed that phytoestrogen contents of SBM have estrogenic effects on Nile tilapia larvae. Therefore, soybean meal and other plant protein sources containing high levels of phytoestrogens should be avoided as protein sources for Nile tilapia larvae during sex reversal treatments.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
دو آزمایش متوالی برای بررسی اثرات فیتواستروژن بر روی تغییر جنسیت لارو تیلاپیای نیل انجام شدند. ازمایش 1 به بررسی اثرات مقدار فیتواستروژن خوراک سویا بر روی نسبت جنسی انجام گردید. لارو تیلاپیای نیل(0.01 گرم در هر ماهی) با جیره های ایزونیتروژنوس(35 درصد پروتین خام) و ایزو کالریک( 19 میلی ژول بر کیلوگرم) جیره حاوی خوراک ماهی(FM) یا SBM به عنوان منابع پروتینی، همراه و بدون مکمل سازی -methyltestosterone (MT) 17α در 60 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت 28 روز تغذیه شدند. جیره غذایی شاهد مبتنی بر SBM، تولید درصد بالایی از ماهیان ماده(77%) نسبت جیره غذایی مبتنی بر FM(52%) کرد. افزودن MT به SBM منجر به کاهشی معنی دار در درصد ماده ها(31 درصد) شد با این حال این درصد نسبت به جیره غذایی مبتنی بر FM با MT(تنها 3 درصد ماده) به طور معنی داری بالا بود.
دومین آزمایش برای تایید نتایج اولین ازمایش با بررسی اثرات غلظت های جنیستین و دیدزین خالص متبلور( فیتواستروژن اصلی موجود در سویا) بر تغییر جنسیت لارو تیلاپیای نیل تغذیه شده در جیره FM تیمار شده با MT انجام شد همان جیره FM مورد استفاده در ازمایش 1 در ازمایش 2 استفاده شده و با MT تیمار شده و سپس به بخش های مساوی تیمار شده با جنیستین و دیدزین در 0، 10، 20 و 30 میلی گرم بر کیلوگرم جیره غذایی تقسیم شدند. جیره های غذایی به لارو تیلاپیای نیل به مدت 28 روز افزوده شد. جیره غذایی عاری از هورمون شاهد تولید نسبت برابری از ماده ها و نر ها کرد(0.96:1). افزایش MT به طور معنی داری موجب افزایش درصد نر ها شد. درصد نر ها به طور ناگهانی با افزایش غلظت های جنیستین و دیدزین در جیره غذایی کاهش یافت. این نتایج نشان داد که مقدار فیتو استروژن SBM دارای اثرات استروژنی بر لارو تیلاپیای نیل می باشد. از این روی، خوراک سویا و سایر منابع پروتین گیاهی حاوی سطوح بالایی از فیتو استروژن ها باید به عنوان منابع پروتینی برای لارو تیلاپیای نیل طی تیمار های تغییر جنسیت استفاده نشوند.

بدون دیدگاه