مقالات ترجمه شده رشته شیمی کاربردی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی کاربردی
ترجمه مقاله مطالعه تابعیت چگالی برهمکنش جاذبه لایه بسته - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مطالعه تابعیت چگالی برهمکنش جاذبه لایه بسته - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله یک اکسی نیترید نوع پروسکایت پیچیده - نشریه وایلی

ترجمه مقاله یک اکسی نیترید نوع پروسکایت پیچیده - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی اجزای بیوشیمیایی و اثر بازدارندگی کلون 100 چای

ترجمه مقاله بررسی اجزای بیوشیمیایی و اثر بازدارندگی کلون 100 چای

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله ماهیت برهمکنش های غیرپیوندی بین سلنیم و گوگرد دو ظرفیتی

ترجمه مقاله ماهیت برهمکنش های غیرپیوندی بین سلنیم و گوگرد دو ظرفیتی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله رنگدانه آب مصری میکرونیزه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رنگدانه آب مصری میکرونیزه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله نانوموتور DNA مستقل - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نانوموتور DNA مستقل - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9