مقالات ترجمه شده رشته شیمی کاربردی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی کاربردی
ترجمه مقاله قیر نفتی در علم کلویید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قیر نفتی در علم کلویید - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله اصلاح شیمیایی قیر با استفاده از دی اکسید تیواوره - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اصلاح شیمیایی قیر با استفاده از دی اکسید تیواوره - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مدولاسیون (تنظیم) حرارتی حرکت نانوموتورها - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مدولاسیون (تنظیم) حرارتی حرکت نانوموتورها - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بیودیزل از میکروجلبک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بیودیزل از میکروجلبک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تولید بیودیزل بر اساس ریز جلبک - نشریه Scirp

ترجمه مقاله تولید بیودیزل بر اساس ریز جلبک - نشریه Scirp

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله آنالیز هزینه های انرژی برای تصفیه کاتالیستی غشای ازن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز هزینه های انرژی برای تصفیه کاتالیستی غشای ازن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله آنالیز LC هگزا فلورو فسفات روی یک برج یکپارچه - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله آنالیز LC هگزا فلورو فسفات روی یک برج یکپارچه - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10