مقالات ترجمه شده رشته خون و آنکولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته خون و آنکولوژی
ترجمه مقاله سرطان روده بزرگ - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله سرطان روده بزرگ - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1967
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله مکانیزم های سلول های بنیادی سرطان بیماری - نشریه NEJM

ترجمه مقاله مکانیزم های سلول های بنیادی سرطان بیماری - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بررسی متیلاسیون جزیره CpG در سرطان روده بزرگ و مقعد - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله بررسی متیلاسیون جزیره CpG در سرطان روده بزرگ و مقعد - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله درمان با یون کربن در مفهوم بالینی و رادیوبیولوژیکی - نشریه BMC

ترجمه مقاله درمان با یون کربن در مفهوم بالینی و رادیوبیولوژیکی - نشریه BMC

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله مسیرهای سیگنالینگ در سرطان سینه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مسیرهای سیگنالینگ در سرطان سینه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله تنظیم pu.1 در لوسمی حاد میلوئیدی القا شده از اشعه در موش - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله تنظیم pu.1 در لوسمی حاد میلوئیدی القا شده از اشعه در موش - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله کنترل کم خونی ناشی از سرطان با عوامل اریتروپوتئیک - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله کنترل کم خونی ناشی از سرطان با عوامل اریتروپوتئیک - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله ترکیب تولید مثل غیر جنسی سرطان خون مغز استخوان حاد ثانویه - نشریه NEJM

ترجمه مقاله ترکیب تولید مثل غیر جنسی سرطان خون مغز استخوان حاد ثانویه - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله اثر ضد تکثیری silibinin روی سلول های HT-29 سرطان آدنوماتوز کلون

ترجمه مقاله اثر ضد تکثیری silibinin روی سلول های HT-29 سرطان آدنوماتوز کلون

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله اثر مسیر سیگنالینگ wnt بر بیماری مولتیپل میلوما

ترجمه مقاله اثر مسیر سیگنالینگ wnt بر بیماری مولتیپل میلوما

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله عفونت آبله مرغان در بیماران تحت شیمی درمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عفونت آبله مرغان در بیماران تحت شیمی درمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله miR-125b تمایز و برنامه ریزی مجدد متابولیکی سلولهای T لوسمی لنفوبلاستیک حاد

ترجمه مقاله miR-125b تمایز و برنامه ریزی مجدد متابولیکی سلولهای T لوسمی لنفوبلاستیک حاد

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله القای آپوپتوز در محیط های in vitro و in vivo و مهار رشد تومور با زردچوبه

ترجمه مقاله القای آپوپتوز در محیط های in vitro و in vivo و مهار رشد تومور با زردچوبه

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12