مقالات ترجمه شده رشته خون و آنکولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته خون و آنکولوژی
ترجمه مقاله نانوتکنولوژی در سرطان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نانوتکنولوژی در سرطان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تحویل هدفمند دارو در درمان سرطان - نشریه Sage

ترجمه مقاله تحویل هدفمند دارو در درمان سرطان - نشریه Sage

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله لوسمی سلول مویی - نوع نادری از لوسمی

ترجمه مقاله لوسمی سلول مویی - نوع نادری از لوسمی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مقاومت دارویی در بیمارهای مبتلا به ویروس مزمن هپاتیت B

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مقاومت دارویی در بیمارهای مبتلا به ویروس مزمن هپاتیت B

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تشخیص کاندیدیازیس تهاجمی با استفاده از PCR - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله تشخیص کاندیدیازیس تهاجمی با استفاده از PCR - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله پیشگیری از عفونت های جریان خون ناشی از کاتتر وریدی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیشگیری از عفونت های جریان خون ناشی از کاتتر وریدی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده بلند و ژنتیک سرطان - نشریه NATURE

ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده بلند و ژنتیک سرطان - نشریه NATURE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ارزیابی درد سرطان در یک بیمار دارای مشکلات ارتباطی - نشریه BMC

ترجمه مقاله ارزیابی درد سرطان در یک بیمار دارای مشکلات ارتباطی - نشریه BMC

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله تولید و شناسایی آنتی بادی 188Re-C595 برای رادیو ایمونوتراپی سرطان مثانه

ترجمه مقاله تولید و شناسایی آنتی بادی 188Re-C595 برای رادیو ایمونوتراپی سرطان مثانه

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله رابطه میان سرطان معده و گروه های خونی ABO - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله رابطه میان سرطان معده و گروه های خونی ABO - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1953
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8