مقالات ترجمه شده رشته حسابداری دولتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری دولتی
ترجمه مقاله اثر نظریه، ارشدیت و دینداری بر آگاهی اخلاقی حسابداران - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اثر نظریه، ارشدیت و دینداری بر آگاهی اخلاقی حسابداران - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله پیامدهای نظریه تحرک دیجیتالی سازی در حسابداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیامدهای نظریه تحرک دیجیتالی سازی در حسابداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله سوبسیدهای دولتی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سوبسیدهای دولتی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 45
ترجمه مقاله رقابت در بازار محصول و کنترل تونل سهامداران - نشریه وایلی

ترجمه مقاله رقابت در بازار محصول و کنترل تونل سهامداران - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله گزارش دهی مالی دولتی با تغییر حسابداری ملی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گزارش دهی مالی دولتی با تغییر حسابداری ملی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله نشر ساختار حسابداری برای پارک های صنعتی در چین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نشر ساختار حسابداری برای پارک های صنعتی در چین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله اهمیت چارچوب مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) در چیست؟

ترجمه مقاله اهمیت چارچوب مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) در چیست؟

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله کیفیت اطلاعات حسابداری و خطر سیستمی ( نظام دار) - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله کیفیت اطلاعات حسابداری و خطر سیستمی ( نظام دار) - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله ایجاد و پذیرش استانداردهای حسابداری بخش دولتی در کشور کانادا - نشریه Sage

ترجمه مقاله ایجاد و پذیرش استانداردهای حسابداری بخش دولتی در کشور کانادا - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله مدیریت عمومی جدید و ظهور بخش عمومی حسابرسی عملکرد - نشریه امرالد

ترجمه مقاله مدیریت عمومی جدید و ظهور بخش عمومی حسابرسی عملکرد - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله اهداف گزارشات مالی و مشکلات آن در حسابداری دولتی

ترجمه مقاله اهداف گزارشات مالی و مشکلات آن در حسابداری دولتی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله اصلاحات حسابداری دولتی برزیلی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله اصلاحات حسابداری دولتی برزیلی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله بهبود بهبود ارزش دارایی نقدی با ارزیابی عملکرد EVA - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهبود بهبود ارزش دارایی نقدی با ارزیابی عملکرد EVA - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 43