مقالات ترجمه شده رشته حسابداری دولتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری دولتی
ترجمه مقاله حسابداری و قدرت مدیریت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حسابداری و قدرت مدیریت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله ارزیابی اهداف و استانداردهای حسابداری دولتی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله ارزیابی اهداف و استانداردهای حسابداری دولتی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ارزیابی رابطه بین معیارهای عینی و ذهنی شرایط مالی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ارزیابی رابطه بین معیارهای عینی و ذهنی شرایط مالی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله پژوهش های معاصر درباره حسابداری بخش دولتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پژوهش های معاصر درباره حسابداری بخش دولتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله پذیرش استانداردهای بین المللی گزارش دهی مالی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پذیرش استانداردهای بین المللی گزارش دهی مالی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله ارتباط حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و IFRS - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و IFRS - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تأثیر رهبری اصیل و فرهنگ اخلاقی بنگاه بر رفتار حسابرس

ترجمه مقاله تأثیر رهبری اصیل و فرهنگ اخلاقی بنگاه بر رفتار حسابرس

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله روندهای موجود بر اساس مدل های پیش بینی جریان نقدی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله روندهای موجود بر اساس مدل های پیش بینی جریان نقدی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله پذیرش استاندارد های بین المللی حسابداری - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله پذیرش استاندارد های بین المللی حسابداری - مجله امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 39
دانلود ترجمه مقاله منابع قدرت و شرایط زیرساختاری در حسابداری دولتی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله منابع قدرت و شرایط زیرساختاری در حسابداری دولتی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله ایده های آموزشی برای شروع دوره حسابداری دولتی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ایده های آموزشی برای شروع دوره حسابداری دولتی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1985
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله درآمدهای گزارش شده با روش LIFO - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله درآمدهای گزارش شده با روش LIFO - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله رویکرد حسابداری عملی برای دارایی های موروثی

دانلود ترجمه مقاله رویکرد حسابداری عملی برای دارایی های موروثی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 37
دانلود ترجمه مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 31