تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته جوشکاری

لیست مقالات ترجمه شده رشته جوشکاری

مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 22 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 1992
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 19