مقالات ترجمه شده رشته تکنولوژی آموزشی

لیست مقالات ترجمه شده رشته تکنولوژی آموزشی
ترجمه مقاله نظرات معلمان در مورد گروه های آنلاین والدین مدرسه - نشریه MDPI

ترجمه مقاله نظرات معلمان در مورد گروه های آنلاین والدین مدرسه - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۸۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله اثر فرهنگ پردیس بر سطح رضایت دانشجویان مهندسی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله اثر فرهنگ پردیس بر سطح رضایت دانشجویان مهندسی - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله  یک مدل برای یکپارچگی یادگیری الکترونیکی

ترجمه مقاله یک مدل برای یکپارچگی یادگیری الکترونیکی

  • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مقدمه ای بر یادگیری معکوس - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مقدمه ای بر یادگیری معکوس - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله چالش های آموزش مشترک در کلاس های فراگیر مالزی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چالش های آموزش مشترک در کلاس های فراگیر مالزی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله توسعه استانداردهای شایستگی ICT با استفاده از تکنیک دلفی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توسعه استانداردهای شایستگی ICT با استفاده از تکنیک دلفی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله پیش به سوی بستری برای حمایت از آموزش مهارت به افراد معلول - نشریه IEEE

ترجمه مقاله پیش به سوی بستری برای حمایت از آموزش مهارت به افراد معلول - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تزریق خلاقیت در کلاس در کشور های شرقی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تزریق خلاقیت در کلاس در کشور های شرقی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 46
ترجمه مقاله موبایل در محیط های یادگیری مجازی در مقابل PLE

ترجمه مقاله موبایل در محیط های یادگیری مجازی در مقابل PLE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14