مقالات ترجمه شده رشته بیوشیمی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوشیمی
ترجمه مقاله سیلی بین، از اجزای مهم فعال زیستی شیر خردل - نشریه MDPI

ترجمه مقاله سیلی بین، از اجزای مهم فعال زیستی شیر خردل - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله نانو موتور زیستی، F0F1 ATP سنتاز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نانو موتور زیستی، F0F1 ATP سنتاز - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله متابولیسم مرکزی کربن در انگل های لیشمانیا - Cambridge

ترجمه مقاله متابولیسم مرکزی کربن در انگل های لیشمانیا - Cambridge

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله سنتز و تعیین خصوصیات نانوذرات اکسید روی و فعالیت ضد میکروبی آن ها

ترجمه مقاله سنتز و تعیین خصوصیات نانوذرات اکسید روی و فعالیت ضد میکروبی آن ها

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله مولکول های آنزیمی به عنوان نانوموتورها - نشریه ACS

ترجمه مقاله مولکول های آنزیمی به عنوان نانوموتورها - نشریه ACS

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله مسیرهای بیوشیمیایی در سنتز روغن دانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مسیرهای بیوشیمیایی در سنتز روغن دانه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله خواص نانوذرات اکسید روی متصل شده به مس با سطح اصلاح شده (نانوذرات Cu:ZnO)

ترجمه مقاله خواص نانوذرات اکسید روی متصل شده به مس با سطح اصلاح شده (نانوذرات Cu:ZnO)

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ضرورت دوتریوم طبیعی برای رشد معمولی سلول ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ضرورت دوتریوم طبیعی برای رشد معمولی سلول ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله نقش باکتری های اسید لاکتیک (LAB ) در حفظ مواد غذایی و سلامت انسان

ترجمه مقاله نقش باکتری های اسید لاکتیک (LAB ) در حفظ مواد غذایی و سلامت انسان

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تکامل کربنیک انهیدراز در گیاهان C4 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تکامل کربنیک انهیدراز در گیاهان C4 - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله روش جداسازی سریع باسیل خاک و غربالگری فعالیت رفع حد نصاب در آن ها

ترجمه مقاله روش جداسازی سریع باسیل خاک و غربالگری فعالیت رفع حد نصاب در آن ها

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله جذب و انتقال آهن در گیاهان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جذب و انتقال آهن در گیاهان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17