مقالات ترجمه شده رشته بیوشیمی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوشیمی
ترجمه مقاله نقش کاروتنوئیدها در حفظ کلروفیل عکس های تخریبی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نقش کاروتنوئیدها در حفظ کلروفیل عکس های تخریبی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1966
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله کانیسازی زیستی کربنات کلسیم و کاربردهای مهندسی - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله کانیسازی زیستی کربنات کلسیم و کاربردهای مهندسی - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله خاصیت آنتی باکتریال عالی کامپوزیت های اکسید روی/اکسید گرافن - نشریه ACS

ترجمه مقاله خاصیت آنتی باکتریال عالی کامپوزیت های اکسید روی/اکسید گرافن - نشریه ACS

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله بررسی نشانگرهای زیستی تصویربرداری عصبی بیماری آلزایمر - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله بررسی نشانگرهای زیستی تصویربرداری عصبی بیماری آلزایمر - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله نقش آنزیم های میکروبی در اصلاح زیستی آلاینده - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله نقش آنزیم های میکروبی در اصلاح زیستی آلاینده - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اثر کادمیوم بر ترکیب فنلی و فعالیت های آنتی اکسیدانی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله اثر کادمیوم بر ترکیب فنلی و فعالیت های آنتی اکسیدانی - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله ترکیبات فنلی به دست آمده از بومادران هزاربرگ و بیوفیزیک آنها

ترجمه مقاله ترکیبات فنلی به دست آمده از بومادران هزاربرگ و بیوفیزیک آنها

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله گلوکوزینولات منبع جدید و پتانسیل بیولوژیکی

ترجمه مقاله گلوکوزینولات منبع جدید و پتانسیل بیولوژیکی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله عوامل پشت صحنه موثر در ایجاد junk DNA در باکتری ها - نشریه MDPI

ترجمه مقاله عوامل پشت صحنه موثر در ایجاد junk DNA در باکتری ها - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اساس ساختاری ویژگی دارویی آلبومین سرم انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اساس ساختاری ویژگی دارویی آلبومین سرم انسانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله نانو ذرات نشاندار پلی ساکرید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نانو ذرات نشاندار پلی ساکرید - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله عدم تحرک آنزیم سلولاز در آلژینات کلسیم و پایداری بی حرکت

ترجمه مقاله عدم تحرک آنزیم سلولاز در آلژینات کلسیم و پایداری بی حرکت

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16