ترجمه مقاله ترکیب پروتئین های پلیمری و کیفیت نانوایی ارقام گندم و تفاوت در آلل HMW_GS از نظر تعداد سیسنئین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترکیب پروتئین های پلیمری و کیفیت نانوایی ارقام گندم و تفاوت در آلل HMW_GS از نظر تعداد سیسنئین - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ترکیب پروتئین های پلیمری و کیفیت نانوایی ارقام گندم و تفاوت در آلل HMW_GS از نظر تعداد سیسنئین
عنوان انگلیسی
Composition of polymeric proteins and bread-making quality of wheat lines with allelic HMW-GS differing in number of cysteines
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2008
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8332
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی صنایع غذایی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
کنترل کیفی و بهداشت، علوم مواد غذایی، بیوشیمی، میکروبیولوژی و ژنتیک
مجله
مجله علوم غلات - Journal of Cereal Science
دانشگاه
دانشگاه فدرال ویسا، میناس گرایس، برزیل
کلمات کلیدی
گندم، پلیمر گلوتنین، باقیمانده سیستئین، قابلیت آرد
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. آزمایش
2.1. مواد و روش
2.2. روش
2.2.1. آزمایش کیفیت و ترکیب پروتئینی
2.3. تجزیه و تحلیل آماری
3. نتایج و بحث
3.1. ترکیب پروتئین لاین ها
2.3. لاین های آووکت
3.3 . لاین های فیورلا و هالبرد
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Three lines of Australian wheat variety Avocet, two biotypes of Australian variety Halberd, and the Italian bread wheat cultivar Fiorello and its derived line were used to study the possible role of the Glu-B1 HMW-GS in polymeric protein composition and flour functionality. These sets of lines contain HMW-GS 7+8, 7+9, 20x+20y or 26+27. Subunit Bx7 has four cysteine residues, while subunit Bx20 has only two. Compared to Avocet A (7+8), line Avocet C (20x+20y) exhibited an increase in polymeric protein, a decrease in the gliadin-to-glutenin ratio, and a marked decrease in unextractable polymeric protein (UPP). Avocet C doughs exhibited greater extensibility and shorter Mixograph dough development times, and baked into smaller loaves compared to those from Avocet A. Similar differences were observed in comparisons between the two Fiorello lines and between the two Halberd biotypes that had differing Glu-B1 alleles. These results show that in closely related genotypes, the presence of the Bx7+By8 or Bx7+By9 HMW-GS instead of Bx20+By20 or Bx26+By27 is associated with higher UPP, higher dough strength and better bread-making performance. It is suggested that this could be due to the greater number of cysteines in the Bx7 subunit that are available for forming higher-molecular-weight glutenin polymer. This could give the possibility to manipulate dough properties and bread-making quality by utilizing HMW-GS alleles with varying numbers of cysteine residues.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سه ردیف از گندم استرالیایی رقم آواکت ، دو بیوتیپ رقم استرالیایی هالبرد ، رقم گندم نان ایتالیایی فیورلا و لاین های حاصل از آن برای این مطالعه و بررسی نقش احتمالی Glu-B1HMW-GS در ترکیب پلیمری پروتئین-ها و عملکرد آرد آن مورد استفاده قرار گرفت. این لاین ها شامل: HMW-GS 7+8, 7+9, 20x+20y or 26+27 بودند. زیر واحد Bx7 دارای چهار باقیمانده سیستئین بود درحالی که زیرواحد Bx20 تنها دو باقیمانده سیستئین داشت. در مقایسه با) Avocet A (7+8، لاین Avocet C (20x+20y)پروتئین های پلیمری بیشتر و نسبت گلیادین به گلوتنین کمتری را نشان داد، و یک نشانگر در یک پروتئین پلیمری غیرقابل جداسازی کاهش یافت. خمیر Avocet C دارای کشسانی بیشتر بود و زمان میکروگراف توسعه خمیر در آن کاهش یافت و قرص-های نان پخته شده در مقایسه با Avocet A کوچکتر بودند. اختلافات مشابهی نیز بین دو لاین فیورلا و دو بیوتیپ هالبرد مشاهده شد که آلل های Glu-B1 متفاوتی داشتند. ین نتایج نشان می دهد که در ژنوتیپ هایی که قرابت نزدیکی به هم دارند، Bx7+By8 یا Bx7+By9 HMW-GS به جای Bx20+By20 یا Bx26+By27 با میزان بالای UPP، مقاومت بالای خمیر و عملکرد بهتر نان حاصله ارتباط دارد. این موضوع نشان می دهد که این عوامل می تواند ناشی از تعداد بیشتر سیستئین در زیر واحد Bx7 باشد که برای تشکیل پلیمر گلوتنین با وزن مولکولی بالا در دسترس است. این امر می تواند امکان تغییر در ویژگی های خمیر و کیفیت نان حاصله را از طریق استفاده از آلل های HMW-GS که از نظر باقیمانده سیستئین متفاوت هستند، فراهم کند.

بدون دیدگاه