مقالات ترجمه شده رشته بیوشیمی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوشیمی
ترجمه مقاله القای دیابت توسط استرپتوزوتوسین در رت ها - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله القای دیابت توسط استرپتوزوتوسین در رت ها - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بازنگری پتانسیل آنتی اکسیدان در گونه های گیاهی دارویی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازنگری پتانسیل آنتی اکسیدان در گونه های گیاهی دارویی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله شیمی، سم شناسی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله شیمی، سم شناسی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله سموم تولید شده در شکوفایی آبی سیانوباکتر ها

ترجمه مقاله سموم تولید شده در شکوفایی آبی سیانوباکتر ها

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله نانوموتور DNA مستقل - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نانوموتور DNA مستقل - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها و اثرات آن ها بر روی استرس اکسیداتیو جوجه گوشتی

ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها و اثرات آن ها بر روی استرس اکسیداتیو جوجه گوشتی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله آلکالوئیدها - متابولیت های ثانویه درمانی مهم با منشا گیاهی

ترجمه مقاله آلکالوئیدها - متابولیت های ثانویه درمانی مهم با منشا گیاهی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله اثر غذادهی متناوب بر رابطه گلوکز - انسولین در جوجه - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله اثر غذادهی متناوب بر رابطه گلوکز - انسولین در جوجه - نشریه Academic Journals

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1979
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تولید میکروبی بیوسورفکتانت ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تولید میکروبی بیوسورفکتانت ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تاثیر استرس حاصل از NaCl بر متابولیسم H2O2 در برگ های برنج - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تاثیر استرس حاصل از NaCl بر متابولیسم H2O2 در برگ های برنج - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله کرچک، یک محصول چند منظوره محیطی برای گیاه پالایی جامع و بهبود یافته

ترجمه مقاله کرچک، یک محصول چند منظوره محیطی برای گیاه پالایی جامع و بهبود یافته

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله قطعه قطعه شدن DNA ناشی از نانومیسل کورکومین در بافت بیضه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قطعه قطعه شدن DNA ناشی از نانومیسل کورکومین در بافت بیضه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19