تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد پولی

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد پولی

مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 20 (شامل 1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 62
صفحات فارسی : 49 (شامل 4 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 40
صفحات فارسی : 31 (شامل 1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 34 (شامل 1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 20 (شامل 2 صفحه رفرنس انگلیسی )
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 38 (شامل 1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 1984
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 35
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 1976
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 10