مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد پولی

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد پولی
ترجمه مقاله نظریه قیمت در اقتصاد

ترجمه مقاله نظریه قیمت در اقتصاد

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 60
صفحات فارسی: 77
ترجمه مقاله مطالب حسابداری برای سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالب حسابداری برای سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله بررسی تجربی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های بانک جهانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی تجربی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های بانک جهانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله تأمین مالی کسب و کارهای نوپا

ترجمه مقاله تأمین مالی کسب و کارهای نوپا

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تأثیر بدهی بر سودآوری شرکت - نشریه SSRN

ترجمه مقاله تأثیر بدهی بر سودآوری شرکت - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تأثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تأثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله موفقیت در دوران بحران و رکود با نوآوری مدل کسب و کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله موفقیت در دوران بحران و رکود با نوآوری مدل کسب و کار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله تورم، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی - مجله IJEPT

دانلود ترجمه مقاله تورم، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی - مجله IJEPT

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله انعطاف پذیری بازار کار و نرخ واقعی ارز - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله انعطاف پذیری بازار کار و نرخ واقعی ارز - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله نقش صندوق بین المللی پول IMF در بحران مالی جهانی

دانلود ترجمه مقاله نقش صندوق بین المللی پول IMF در بحران مالی جهانی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله سودمندی انتظارات عقلانی و انطباقی در اقتصاد - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله سودمندی انتظارات عقلانی و انطباقی در اقتصاد - مجله CiteSeerX

 • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8