مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد پولی

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد پولی
ترجمه مقاله جریان نقد و بازگشت سرمایه شرطی بازار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جریان نقد و بازگشت سرمایه شرطی بازار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اثرات مازاد نقدینگی جهانی در بازدهی بازار سهام - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات مازاد نقدینگی جهانی در بازدهی بازار سهام - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله رمز ارزها و نابهنجاری نوسان پذیری کم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رمز ارزها و نابهنجاری نوسان پذیری کم - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله سرمایه گذاری مدیریتی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سرمایه گذاری مدیریتی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله قابلیت تداوم خارجی کشورهای تولید کننده نفت در جنوب صحرای آفریقا

ترجمه مقاله قابلیت تداوم خارجی کشورهای تولید کننده نفت در جنوب صحرای آفریقا

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 33
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از یادگیری ماشین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از یادگیری ماشین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله بهینه سازی پویای پرتفو با ابهام گریزی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهینه سازی پویای پرتفو با ابهام گریزی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله یک مدل اقتصاد سنجی برای ارزیابی کردن صرف ریسک سهام - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک مدل اقتصاد سنجی برای ارزیابی کردن صرف ریسک سهام - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله تقاضای انرژی و تحولات بازار سهام در کشورهای OECD - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تقاضای انرژی و تحولات بازار سهام در کشورهای OECD - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله به معماری جدید کیف پول آنلاین برای بیت کوین - نشریه IEEE

ترجمه مقاله به معماری جدید کیف پول آنلاین برای بیت کوین - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت ها و فرصت رشد - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت ها و فرصت رشد - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله مقایسه و هزینه سرمایه سهام - نشریه AAAJournals

ترجمه مقاله مقایسه و هزینه سرمایه سهام - نشریه AAAJournals

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله وضعیت های بازار و تغییر ریسک صندوق های سرمایه گذاری مشترک - نشریه امرالد

ترجمه مقاله وضعیت های بازار و تغییر ریسک صندوق های سرمایه گذاری مشترک - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 20