مقالات ترجمه شده ارزان پزشکی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته پزشکی
ترجمه مقاله سوالات اصلی بدون پاسخ در زمینه نقرس بالینی

ترجمه مقاله سوالات اصلی بدون پاسخ در زمینه نقرس بالینی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ارزیابی تشخیصی سنجش PCR ریل تایم کمی multiplex برای واژینوز باکتریال

ترجمه مقاله ارزیابی تشخیصی سنجش PCR ریل تایم کمی multiplex برای واژینوز باکتریال

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله تشخیص آزمایشگاهی واژینوز واژینال باکتریال

ترجمه مقاله تشخیص آزمایشگاهی واژینوز واژینال باکتریال

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مستعدپذیری ضدمیکروبی و واژینولیزین در واژینوز باکتریال

ترجمه مقاله مستعدپذیری ضدمیکروبی و واژینولیزین در واژینوز باکتریال

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله شناسایی، کمیت سنجی، و تعیین نوع Gardnerella vaginalis در نمونه های واژنی بالینی

ترجمه مقاله شناسایی، کمیت سنجی، و تعیین نوع Gardnerella vaginalis در نمونه های واژنی بالینی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله ترکیبات سلنیوم به عنوان عوامل دارویی در سرطان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترکیبات سلنیوم به عنوان عوامل دارویی در سرطان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله آگاهی دانشجویان پرستاری از نابرابری در بهداشت و درمان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آگاهی دانشجویان پرستاری از نابرابری در بهداشت و درمان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله هماهنگی حرکتی در اختلالات طیف اوتیسم - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله هماهنگی حرکتی در اختلالات طیف اوتیسم - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله اشباح باکتریایی یک سیستم تحویل موثر برای واکسن های DNA

ترجمه مقاله اشباح باکتریایی یک سیستم تحویل موثر برای واکسن های DNA

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله ارتباط مایع پشت گردن جنین و اختلالات جنینی

ترجمه مقاله ارتباط مایع پشت گردن جنین و اختلالات جنینی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله تحلیل فوتوگرافی طرز حالت بدن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل فوتوگرافی طرز حالت بدن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله پاتوفیزیولوژی انقباضات عضلانی در فلج مغزی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پاتوفیزیولوژی انقباضات عضلانی در فلج مغزی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 9