مقالات ترجمه شده ارزان مدیریت

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مدیریت
ترجمه مقاله عملکرد مالی و اجتماعی شرکت: فراتحلیل - نشریه Sage

ترجمه مقاله عملکرد مالی و اجتماعی شرکت: فراتحلیل - نشریه Sage

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 39
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله سازماندهی توسعه: چه چیزی واقعا اتفاق میافتد؟ - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله سازماندهی توسعه: چه چیزی واقعا اتفاق میافتد؟ - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله نرخ های ارز، تجارت بین المللی و سیاست های مبادله - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نرخ های ارز، تجارت بین المللی و سیاست های مبادله - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مدیریت قوانین کسب و کار در مراقبت از سلامت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت قوانین کسب و کار در مراقبت از سلامت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله اندازه گیری رضایت مشتری: چرا، برای چه و چگونه - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله اندازه گیری رضایت مشتری: چرا، برای چه و چگونه - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله یک بررسی آزمایشی از سوابق و پیامدهای تعامل برند - نشریه امرالد

ترجمه مقاله یک بررسی آزمایشی از سوابق و پیامدهای تعامل برند - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مدیریت بحران استراتژیک در توریسم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت بحران استراتژیک در توریسم - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله فرمول ترکیب بازاریابی برای آموزش عالی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله فرمول ترکیب بازاریابی برای آموزش عالی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله یک رویکرد مدیریت دانش برای جذب شبکه های یادگیری سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک رویکرد مدیریت دانش برای جذب شبکه های یادگیری سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مدیریت آگاهی و داده کاوی برای بازاریابی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت آگاهی و داده کاوی برای بازاریابی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله جهان بینی اسلامی در مدیریت دانش - نشریه SSRN

ترجمه مقاله جهان بینی اسلامی در مدیریت دانش - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله انسجام محک زنی و محک زنی انسجام - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انسجام محک زنی و محک زنی انسجام - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تاثیر درگیری (مشارکت) شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

ترجمه مقاله تاثیر درگیری (مشارکت) شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله شرکت های کوچک، نوآوری تعاونی و استراتژی های تخصیص - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شرکت های کوچک، نوآوری تعاونی و استراتژی های تخصیص - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 0