مقالات ترجمه شده ارزان صنایع غذایی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته صنایع غذایی
ترجمه مقاله فرآوری مواد غذایی و محصولات واکنش میلارد - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله فرآوری مواد غذایی و محصولات واکنش میلارد - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بهینه سازی تولید فیتاز خارج سلولی از باسیلوس amyloliquefaciens PFB-02

ترجمه مقاله بهینه سازی تولید فیتاز خارج سلولی از باسیلوس amyloliquefaciens PFB-02

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بهینه سازی تولید فیتاز توسط جدایه جدید Bacillus sp. سوش EBD 9-1

ترجمه مقاله بهینه سازی تولید فیتاز توسط جدایه جدید Bacillus sp. سوش EBD 9-1

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله فیتاز از باکتری Weissella halotolerans - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله فیتاز از باکتری Weissella halotolerans - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مروری بر فرآورده های غذایی اصلاح شده ژنتیکی - SemanticScholar

ترجمه مقاله مروری بر فرآورده های غذایی اصلاح شده ژنتیکی - SemanticScholar

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله اثرات ویسکوزیته و دما بر روی ویژگی های کف شیر کامل تغلیظ شده

ترجمه مقاله اثرات ویسکوزیته و دما بر روی ویژگی های کف شیر کامل تغلیظ شده

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله خواص دی الکتریک روغن های خوراکی و اسید های چرب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خواص دی الکتریک روغن های خوراکی و اسید های چرب - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله قابلیت ردیابی غذا های دریایی در ایالات متحده - نشریه وایلی

ترجمه مقاله قابلیت ردیابی غذا های دریایی در ایالات متحده - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله روش های بیوتکنولوژی جدید در باکتریوسین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش های بیوتکنولوژی جدید در باکتریوسین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله منبسط کنندگان کره کاکائو مقاوم به حرارت از چربی های Mahua Madhuca و کاکوم

ترجمه مقاله منبسط کنندگان کره کاکائو مقاوم به حرارت از چربی های Mahua Madhuca و کاکوم

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها در میوه ها و سبزیجات - نشریه وایلی

ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها در میوه ها و سبزیجات - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 33