ترجمه مقاله اثرات ویسکوزیته و دما بر روی ویژگی های کف شیر کامل تغلیظ شده

ترجمه مقاله اثرات ویسکوزیته و دما بر روی ویژگی های کف شیر کامل تغلیظ شده
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات ویسکوزیته و دما بر روی ویژگی های کف شیر کامل تغلیظ شده
عنوان انگلیسی
Effects of Viscosity and Temperature on the Foaming Characteristics of Concentrated Whole Milk
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F945
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
صنایع غذایی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فناوری مواد غذایی و علوم مواد غذایی
دانشگاه
آزمایشگاه تحقیقات منطقه ای شرقی، فیلادلفیا، پنسیلوانیا
فهرست مطالب
چکیده
روش آزمایش
نتایج
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Summary

To better understand continuous vacuum foam-drying of whole milk, a study of milk concentrate foams was undertaken. An apparatus was developed for measuring two independent parameters, foaming ability and stability. Foaming ability was defined as the initial height of foams immediately after formation in a column and stability was defined as the rate of subsidence of these foams. Foam determinations were made on several concentrate batches of 44 ± 1.5% solids between 50 and 95 F. Variations in concentrate viscosity were caused by temperature changes and intrinsic batch differences and ranged from 70 to 800 centipoises. Foam stability was well correlated with concentrate viscosity. Foaming ability of each batch was correlated with temperature and minima were 70 F. A complex correlation of viscosity and temperature described foaming ability for all batches. These experiments confirmed the importance of viscosity and temperature as control parameters in the vacuum foam-drying process and also showed that final foam structure is established early in the drying operation.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
به منظور درک بهتر خشک کردن شیر کامل با روش کف پوشی تحت خلاء پیوسته، مطالعه ای بر روی کف های کنسانتره شیر انجام شد. یک دستگاه برای اندازه گیری دو پارامتر مستقل قابلیت و پایداری تولید کف توسعه یافت.. قابلیت تولید کف به صورت ارتفاع اولیه کف ها فورا پس از تشکیل در ستون تعریف میشود و پایداری به صورت سرعت رسوب و فرونشینی این کف ها تعریف شد. تعیین مقدار کف بر روی چندین بچ کنسانتره با 44+1.5% جامدات بین 50 و 95 F انجام شد. تغییرات در ویسکوزیته کنسانتره شیر ناشی از تغییرات دمایی و تفاوت های ذاتی بچ بوده و از 70 تا 800 سنتی پواز متغیر بود. پایداری کف همبستگی خوبی با ویسکوزیته کنسانتره تغلیظ شده داشت. قابلیت تولید کف هر بچ با دما همبستگی داشته و مقدار حداقل 70F بود. همبستگی پیچیده ویسکوزیته و دما، برای توصیف قابلیت تولید کف برای همه بچ ها استفاده شد. این آزمایشات موید اهمیت ویسکوزیته و دما به عنوان پارامتر های شاهد در فرایند خشک کردن با روش کف پوشی خلا بوده و در عین حال نشان داد که ساختار کف نهایی در ابتدای عملیات خشک کردن تثبیت می شود.

بدون دیدگاه