مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

لیست مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
ترجمه مقاله مدل سازی سیستم استنتاج فازی جهت پیش بینی داده های نمادین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی سیستم استنتاج فازی جهت پیش بینی داده های نمادین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله نقش آمادگی در اعزام آمبولانس - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله نقش آمادگی در اعزام آمبولانس - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله بهینه سازی قوی نسبت CVaR STARR مخلوط با مفصل ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهینه سازی قوی نسبت CVaR STARR مخلوط با مفصل ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 39
صفحات فارسی: 50
ترجمه مقاله خطر سیستمایک متناسب با زمان - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله خطر سیستمایک متناسب با زمان - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 48
صفحات فارسی: 42
ترجمه مقاله سیاست های مکان یابی مجدد در مراکز اعزام آمبولانس - نشریه اینفورم

ترجمه مقاله سیاست های مکان یابی مجدد در مراکز اعزام آمبولانس - نشریه اینفورم

 • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله مشکل جابجایی و اعزام آمبولانس

ترجمه مقاله مشکل جابجایی و اعزام آمبولانس

 • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله نقش همبستگی در اعزام آمبولانس - نشریه IEEE

ترجمه مقاله نقش همبستگی در اعزام آمبولانس - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله انتخاب مواد دکوراسیون سبز تحت ویژگیهای محیط داخلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انتخاب مواد دکوراسیون سبز تحت ویژگیهای محیط داخلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله برخی از پیشرفت های مدلسازی زنجیره مارکوف برای سرعت باد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برخی از پیشرفت های مدلسازی زنجیره مارکوف برای سرعت باد - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14