مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

لیست مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
دانلود ترجمه مقاله بهبود ارزیابی ایمنی سیستم های پیچیده - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله بهبود ارزیابی ایمنی سیستم های پیچیده - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله پویایی سیستم خدمات محصولات صنعتی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله پویایی سیستم خدمات محصولات صنعتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله طرح یک مدل نوآورانه از ترکیب نگرش BSC و DEA - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله طرح یک مدل نوآورانه از ترکیب نگرش BSC و DEA - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله مراحل زبان های استاندارد در فرایند مهندسی مجدد - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مراحل زبان های استاندارد در فرایند مهندسی مجدد - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله توسعه نرم افزار قاعده مند برای تدریس - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه نرم افزار قاعده مند برای تدریس - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 33
دانلود ترجمه مقاله مدل کمیت تولید اقتصادی با ظرفیت محدود و عدم ترمیم - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل کمیت تولید اقتصادی با ظرفیت محدود و عدم ترمیم - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 11