مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

لیست مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
ترجمه مقاله اندازه گیری و ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیریت استراتژیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اندازه گیری و ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیریت استراتژیک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله توسعه مانیتورینگ توزیع شده سلامت بردگاه و سیستم ارزیاب - نشریه IEEE

ترجمه مقاله توسعه مانیتورینگ توزیع شده سلامت بردگاه و سیستم ارزیاب - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله ارزیابی ریسک پایانه واردات LNG با روش بیزی LOPA - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی ریسک پایانه واردات LNG با روش بیزی LOPA - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تحلیل سیستم هوایی و زمینی با روش SCIM - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل سیستم هوایی و زمینی با روش SCIM - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله الگوریتم زمان بندی مبتنی بر QoS در وانت

ترجمه مقاله الگوریتم زمان بندی مبتنی بر QoS در وانت

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله ارزیابی ریسک چند معیاره فازی براساس تکنیک ماتریس تصمیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی ریسک چند معیاره فازی براساس تکنیک ماتریس تصمیم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله سیستم کنترل ضخامت مبتنی بر منطق فازی و شبیه سازی آن - نشریه IEEE

ترجمه مقاله سیستم کنترل ضخامت مبتنی بر منطق فازی و شبیه سازی آن - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مدل صفی زنجیره تامین با استراتژی تعویق فرم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل صفی زنجیره تامین با استراتژی تعویق فرم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله ممیزی تولید برای بهبود عملکرد کیفی با استفاده از یک چارچوب مفهومی

ترجمه مقاله ممیزی تولید برای بهبود عملکرد کیفی با استفاده از یک چارچوب مفهومی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ممیزی یا حسابرسی فرایند - نشریه HBR

ترجمه مقاله ممیزی یا حسابرسی فرایند - نشریه HBR

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 45