مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

لیست مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
ترجمه مقاله برنامه نویسی خطی توسعه یافته در مدل های مکانیابی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله برنامه نویسی خطی توسعه یافته در مدل های مکانیابی - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تخمین ماتریس های مبدا-مقصد بر اساس زنجیره های مارکوف - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تخمین ماتریس های مبدا-مقصد بر اساس زنجیره های مارکوف - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تقویت قابلیت های سیستم های پشتیبان تصمیم گیری سرویس گرا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تقویت قابلیت های سیستم های پشتیبان تصمیم گیری سرویس گرا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله کنترل کننده انطباقی چندمتغیره برای مدل MIMO غیرخطی کشتی کانتینری

ترجمه مقاله کنترل کننده انطباقی چندمتغیره برای مدل MIMO غیرخطی کشتی کانتینری

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله آنالیز عملکرد عملیاتی پایانه های فرودگاه های برزیل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز عملکرد عملیاتی پایانه های فرودگاه های برزیل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله شبیه سازی مبتنی بر مدل چند منظوره برای زنجیره های تامین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی مبتنی بر مدل چند منظوره برای زنجیره های تامین - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله محاسبه تعادل استاکلبرگ/نش با استفاده از روش اکسترا-پروگزیمال

ترجمه مقاله محاسبه تعادل استاکلبرگ/نش با استفاده از روش اکسترا-پروگزیمال

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله نقش مرکزیت در اعزام آمبولانس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش مرکزیت در اعزام آمبولانس - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله اعزام و جابجایی بلادرنگ آمبولانس - نشریه Informs

ترجمه مقاله اعزام و جابجایی بلادرنگ آمبولانس - نشریه Informs

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 37