مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

لیست مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
ترجمه مقاله روش های حل برای مساله بهینه سازی سینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش های حل برای مساله بهینه سازی سینی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 46
ترجمه مقاله پیش بینی زمان توقف اتوبوس بر اساس KNN - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی زمان توقف اتوبوس بر اساس KNN - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مدیریت دانش در سیستم برنامه ریزی نگهداشت مشترک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت دانش در سیستم برنامه ریزی نگهداشت مشترک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله روش آزمایش استاندارد برای محتوای سلول باز پلاستیک سلولی سخت - نشریه ASTM

ترجمه مقاله روش آزمایش استاندارد برای محتوای سلول باز پلاستیک سلولی سخت - نشریه ASTM

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مدلسازی واکنش های مشتری به تراکم در مراکز خدماتی رقابتی - نشریه Scirp

ترجمه مقاله مدلسازی واکنش های مشتری به تراکم در مراکز خدماتی رقابتی - نشریه Scirp

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله طرح های روش ترکیبی کیفی متمایز و پیوسته - نشریه Sage

ترجمه مقاله طرح های روش ترکیبی کیفی متمایز و پیوسته - نشریه Sage

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله روندهای اخیر در صنعت و دیگر کاربردهای مهندسی تست های غیر مخرب

ترجمه مقاله روندهای اخیر در صنعت و دیگر کاربردهای مهندسی تست های غیر مخرب

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 36