مقالات ترجمه شده رشته مدیریت سیستمهای اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت سیستمهای اطلاعات
ترجمه مقاله کسب و کار در ابرها: پرسش های تحقیق در مورد حاکمیت، حسابرسی و امنیت

ترجمه مقاله کسب و کار در ابرها: پرسش های تحقیق در مورد حاکمیت، حسابرسی و امنیت

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله اندازه گیری داده ها در سیستم های اطلاعات تحقیقات - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله اندازه گیری داده ها در سیستم های اطلاعات تحقیقات - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله ماهیت نظریه در سیستم های اطلاعات - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله ماهیت نظریه در سیستم های اطلاعات - نشریه JSTOR

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 59
ترجمه مقاله مفهوم سازی مجدد و گسترش مدل بازخورد مثبت شبکه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مفهوم سازی مجدد و گسترش مدل بازخورد مثبت شبکه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله انبار داده با تکنولوژی داده های بزرگ برای آموزش عالی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انبار داده با تکنولوژی داده های بزرگ برای آموزش عالی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی در مراقبت های بهداشتی

ترجمه مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی در مراقبت های بهداشتی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تقویت کارایی فرایند استخدام با استفاده از الگوریتم متن کاوی IRCF

ترجمه مقاله تقویت کارایی فرایند استخدام با استفاده از الگوریتم متن کاوی IRCF

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله بررسی مدلهای اعتماد برای سیستم های اطلاعات سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی مدلهای اعتماد برای سیستم های اطلاعات سازمانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14