مقالات ترجمه شده رشته زیستگاه ها و تنوع زیستی

لیست مقالات ترجمه شده رشته زیستگاه ها و تنوع زیستی
ترجمه مقاله نقش تنوع زیست فرهنگی در معیشت مهاجران و افراد بومی اطراف کوهستان کامرون

ترجمه مقاله نقش تنوع زیست فرهنگی در معیشت مهاجران و افراد بومی اطراف کوهستان کامرون

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله تعریف رویکردهای زیست فرهنگی برای حفاظت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعریف رویکردهای زیست فرهنگی برای حفاظت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اکوسیستم های طراح: راه حلی برای معضل حفاظت- بهره برداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اکوسیستم های طراح: راه حلی برای معضل حفاظت- بهره برداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله جمعیت شناسی فراتر از جمعیت - نشریه وایلی

ترجمه مقاله جمعیت شناسی فراتر از جمعیت - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تهاجم های زیستی و تنوع زیست فرهنگی - نشریه Cambridge

ترجمه مقاله تهاجم های زیستی و تنوع زیست فرهنگی - نشریه Cambridge

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله سوخت زیستی، تنوع زیستی و مردم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سوخت زیستی، تنوع زیستی و مردم - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله شاخص هایی برای نظارت تغییر تنوع زیستی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شاخص هایی برای نظارت تغییر تنوع زیستی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله ویژگی گروهی پرندگان آبی در استخر جونام کشور کره - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی گروهی پرندگان آبی در استخر جونام کشور کره - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی جمعیت پرندگان آبی و موارد حفاظتی در خلیج گانگجین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی جمعیت پرندگان آبی و موارد حفاظتی در خلیج گانگجین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله ویژگی عملکردی گلسنگ های انگلی در اکوسیستم های جنگلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی عملکردی گلسنگ های انگلی در اکوسیستم های جنگلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله آزمایش شاخص های گلسنگ تداوم زیست محیطی زمین های جنگلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آزمایش شاخص های گلسنگ تداوم زیست محیطی زمین های جنگلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله شاخص ها و متریک های چشم انداز

دانلود ترجمه مقاله شاخص ها و متریک های چشم انداز

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله چارچوبی برای درک اثرات نویز بر حیات وحش

دانلود ترجمه مقاله چارچوبی برای درک اثرات نویز بر حیات وحش

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18