مقالات ترجمه شده رشته استراتژی های توسعه صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته استراتژی های توسعه صنعتی
ترجمه مقاله اثر استراتژی نوآوری، ظرفیت جذب و نوآوری باز بر عملکرد SME

ترجمه مقاله اثر استراتژی نوآوری، ظرفیت جذب و نوآوری باز بر عملکرد SME

 • مبلغ: ۸۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله قیمت گذاری و رقابت در بازار برنامه های تلفن همراه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله قیمت گذاری و رقابت در بازار برنامه های تلفن همراه - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله پیش بینی های شخصیتی مشارکت به عنوان راهبر پرورشی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله پیش بینی های شخصیتی مشارکت به عنوان راهبر پرورشی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله اتحاد تولید کنندگان و شرکت های خدماتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اتحاد تولید کنندگان و شرکت های خدماتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تحول یک قالب کاری هم آفرینی در بازاریابی سیاسی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تحول یک قالب کاری هم آفرینی در بازاریابی سیاسی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله تصمیم گیری برای توسعه‌ مدل کسب و کار - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تصمیم گیری برای توسعه‌ مدل کسب و کار - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله انتقال فن آوری و رقابت جهانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انتقال فن آوری و رقابت جهانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ترکیب عوامل کلیدی موفقیت با کارت امتیاز متوازن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترکیب عوامل کلیدی موفقیت با کارت امتیاز متوازن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله اولویت بندی نیازها برای پشتیبانی از تصمیم گیری در فرآیند تغییر سازمانی

ترجمه مقاله اولویت بندی نیازها برای پشتیبانی از تصمیم گیری در فرآیند تغییر سازمانی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله کارایی و بهره وری نسبی - نشریه BMC

ترجمه مقاله کارایی و بهره وری نسبی - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله درون جعبه سیاه با تکنولوژی بالا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درون جعبه سیاه با تکنولوژی بالا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله فراگیری سیاست و ظرفیت های سازمانی در سیاست های نوآوری

ترجمه مقاله فراگیری سیاست و ظرفیت های سازمانی در سیاست های نوآوری

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله بازاریابی ارتباطی در مد سبز - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بازاریابی ارتباطی در مد سبز - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین با تولید ناب و کاربرد RFID - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین با تولید ناب و کاربرد RFID - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تاثیر تولید و ابتکار عمل در توسعه زنجیره عرضه کالا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر تولید و ابتکار عمل در توسعه زنجیره عرضه کالا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18