تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته قلب و عروق

لیست مقالات ترجمه شده رشته قلب و عروق

مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 9,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 8,800 تومان
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 20