تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته سیستمهای قدرت

مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13